Paslaugų pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje baidariuzygis.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas - Vidas Vaišvilas, individualios veiklos pažyma Nr.. 510424, adresas: Legų k.2, Debeikių 

sen., Anykščių raj. LT-29360.;

1.2. baidariuzygis.lt - baidarių, stovyklavietės ir mobilios pirties nuomos paslaugos internete, esantis adresu baidariuzygis.lt.;

1.3. Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.;

1.4. Asmens duomenys - Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

1.5. Taisyklės - šios paslaugų pirkimo - pardavimo internete baidariuzygis.lt taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės, patvirtintos Pirkėjo (t.y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Sutinku su baidariuzygis.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, palaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu - pardavimu interneto svetainėje baidariuzygis.lt susijusios sąlygos.

2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2.3. Pirkti internetu paslaugas baidariuzygis.lt turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti paslaugas baidariuzygis.lt

3. Asmens duomenų apsauga aprašyta Privatumo politikoje:

4. Prekių užsakymas, pirkimo - pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas.

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. 

4.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis baidariuzygis.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas paslaugas ir el.paštu ar telefonu suderinti su Pardavėju datą.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis teikiamomis paslaugomis;

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali suteikti Pirkėjui užsakytos paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę paslaugą.

7. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

7.1. Paslaugų kainos interneto svetainėje baidariuzygis.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

7.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

7.2.1. banko pavedimu;

7.2.2. grynaisiais pinigais paslaugos suteikimo metu.

7.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad paslaugų pirkimo dokumentai jam būtų pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis svetaine baidariuzygis.lt.

8.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

9. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šios Taisyklės įsigalioja 2018.12.12 d.